Ondernemersvertrouwen, per kwartaal

Ondernemersvertrouwen: Stemmingsindicator die de richting aangeeft waarin de economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn en des te groter de verwachting is dat de ontwikkeling van het BBP in de komende maanden zal toe- of afnemen. Het ondernemersvertrouwen van een provincie is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS

POWERED BY

powered by