inleiding

Op deze pagina vindt u een overzicht van prognosedata die op dit moment beschikbaar zijn

Thema: Arbeidsmarkt

ABF research

Voor het maken van sector- en branche specifieke arbeidsmarktprognoses heeft ABF Research het Primos Arbeidsmarktprognosemodel ontwikkeld. Het prognosemodel kent een aparte module leerlingenprognoses. ABF heeft het prognosemodel de afgelopen jaren voor diverse branches en sectoren ingezet, waaronder detailhandel (35 branches), ambachtseconomie, horeca & catering, mobiliteitsbranche, transport & logistiek, zorg & welzijn en rijksoverheid. Voor het prognosemodel worden historische reeksen en de bijbehorende trends inzichtelijk gemaakt. Het model specificeert arbeidsvraag en personeelsaanbod. Een confrontatie van de vraag en het aanbod in het model leidt tot een aantal werkenden en de arbeidsmobiliteit. Naast landelijke prognoses biedt het prognosemodel van ABF ook de mogelijkheid voor regionale prognoses.

Een bekend voorbeeld is het prognosemodel Zorg en Welzijn (landelijk). Toegang tot regionale cijfers is gelimiteerd door middel van een inlogset. Ook bestaat er een prognose voor de branche Kinderopvang (landelijk en regionaal).

Etil en Panteia

In augustus 2022 heeft Etil Reserach Group, in samenwerking met Panteia en op basis van het prognosemodel PRISMA aan de afnemers een voorstel (zie bijlage hieronder) gedaan voor een module met regionale arbeidsmarktprognoses. In deze prognoses wordt twee keer per jaar 5 jaar vooruit gekeken. Het gaat om sectorale prognoses voor de variabelen economie, werkgelegenheid en vacatures. Voor de variabele werkloosheid worden prognoses gemaakt van het totaal aantal werklozen en het werkloosheidspercentage. Naast deze cijfermatige prognoses biedt Etil, als aanvullende modules, duiding bij de prognoses, oplossingsrichtingen en scenario’s. Er is reeds een dashboard ontwikkeld voor regio Noordoost Brabant. Zie hier. Op 16 mei heeft Luc kort gesproken met Veronique Scharrenborg (Noord-Brabant Werkt) over het gebruik van de prognoses. Veronique geeft aan dat deze prognoses in de regio input geven voor bestuurlijke keuzes. Panteia (Douwe Grijpstra) heeft destijds een presentatie gegeven, waarin hij ook enkele grotere vragen/uitdagingen voor de regio neerlegde. Dat is in het bijzonder als nuttig ervaren.

Offerte Arbeidsmarktprognoses ArbeidsmarktInZicht

ROA

In het kader van het project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) doet ROA arbeidsmarktprognoses, waaronder landelijke arbeidsmarktprognoses tot 2026, per bedrijfssector, beroepsgroep of opleidingstype. In het Arbeidsmarktinformatiesysteem (AIS) van ROA kunnen regionale arbeidsmarktprognoses worden gemaakt, momenteel tot en met 2026. Toegang tot dit systeem is opvraagbaar.

 

Daarnaast heeft ROA de Visie Talentvraag 2040, waarin het nut van prognoses over de verre toekomst wordt getoetst. Ook worden suggesties voor beleidsinterventies en vervolgstappen gegeven.

UWV

Landelijke arbeidsmarktprognose:

In deze landelijke prognoses kijkt het UWV 2 jaar vooruit: De belangrijkste kerncijfers die hier uit komen zijn:

 

  • Aantal banen (werknemers en zelfstandigen), inclusief ontwikkeling naar sectoren
  • Aantal gewerkte uren (werknemers en zelfstandigen)
  • Uren per baan (werknemers en zelfstandigen)
  • Aantal ontstane vacatures, inclusief ontwikkeling naar sectoren

De werkgelegenheidsprognoses zijn uitgevoerd door de onderzoeksbureaus: SEOR en Bureau Louter. De vacatureprognose is uitgevoerd door UWV

 

Regionale arbeidsmarktprognose:

In de regionale prognoses kijkt het UWV 2 jaar vooruit: Hier wordt het aantal banen inclusief ontwikkeling naar sectoren inzichtelijk gemaakt per sector. Het maakt het interessant om de ontwikkeling van het aantal banen komende jaren af te zetten tegen landelijk gemiddelde en andere regio’s (data op niveau van arbeidsmarktregio beschikbaar).

 

Zie deze landingspagina van het UWV voor de meest actuele cijfers en meer informatie over de UWV-arbeidsmarktprognoses.

Thema: Economie

CPB

Landelijke informatie: Het Centraal Economisch Plan 2022- Verdiepende analyses op o.a. arbeidsmarkt, handel en consumptie voor 2022-2023. Achtergronden bij de raming van het macro-economisch beeld, de overheidsbegroting en de koopkracht. Naast een cijfermatige onderbouwing wordt ook stilgestaan bij de relevante aannames en onzekerheden rondom deze cijfers.

Het Centraal Economisch Plan 2023 geeft inzicht in kerngegevens voor Nederland, 2005-2031. Ramingen over beroepsbevolking, werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en werkgelegenheid.

 

Er is, naast het CPB, een aantal  onderzoeksbureaus dat economische prognoses doet zoals RaboResearch, ABN AMRO en De Nederlandse Bank.

Thema: Onderwijs

DUO

DUO maakt landelijke prognoses en regionale prognoses van het aantal leerlingen in het primair onderwijs, leerlingen in het voortgezet onderwijs, studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en studenten in het hoger onderwijs. De leerlingenprognoses voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn tot op instellingsniveau berekend en gaan 20 jaar vooruit. De prognoses voor mbo en ho zijn ook tot en met instellingsniveau en gaan 15 jaar vooruit.

Thema: Demografie

CBS

Het CBS maakt landelijke bevolkingsprognoses en regionale bevolkingsprognoses. De laatste regionale bevolkings- en huishoudingsprognoses dateren van juli 2022 en gaan over de periode 2022-2050. Deze prognoses gaan tot en met het niveau van de gemeente en zijn uitgesplitst naar leeftijd.

POWERED BY

powered by