Indeling naar sector

Indeling naar sector


Afbakening energietransitie sectoren

In dit dashboard ligt de focus op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in bedrijven actief binnen de energietransitie. We volgen in grote lijnen het CBS-rapport De impact van de energietransitie op de werkgelegenheid (CBS, 2018). Het CBS heeft voor dat rapport investeringen als startpunt gebruikt en geeft daarom geen afgebakende lijst met SBI codes beschikbaar. Op basis van de investeringsanalyse geeft het CBS wel een lijst met SBI-codes waarin de werkgelegenheid grofweg zit.

De onderzoeksafdeling van de gemeente Amsterdam, OIS, heeft de CBS-definitie en methode op basis van gesprekken met experts van onder andere TNO doorvertaald naar een werkbare manier om de afbakening toe te spitsen op de verduurzaming, ofwel de energietransitie. Daarmee is een selectie van SBI-codes ontstaan en zijn er gewichten toegekend aan sectoren waarin waarschijnlijk slechts een deel van de bedrijvigheid en werkgelegenheid relevant is voor de energietransitie. Om een vergelijking mogelijk te maken met de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de fossiele energieproductie, hebben we ook die SBI-codes meegenomen binnen het dashboard. 

Energietransitie vanuit meerdere invalshoeken bekeken

Op basis van de afbakening is het mogelijk om de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de energietransitie-sectoren vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Binnen het dashboard delen we de energietransitie-sectoren dan ook op een viertal manier in. Het totaal van de energietransitie-sectoren is in de verschillende afbakeningen altijd gelijk aan elkaar.  

Naar thema
Binnen de afbakening van de energietransitie-sectoren naar thema, delen we de activiteiten in naar activiteiten op het vlak van hernieuwbare energie, energiebesparing en netwerken. Om een vergelijking met de fossiele energiesector mogelijk te maken, hebben we deze sector ook meegenomen. De fossiele energiesector valt echter buiten het totaal van de energietransitie- sectoren. 

Naar exploitatie/investering
Binnen de afbakening van de energietransitie sectoren naar exploitatie/investering, delen we de activiteiten in naar activiteiten op het vlak van exploitatie en investeringen. Om een vergelijking met de fossiele energiesector mogelijk te maken, hebben we deze sector ook meegenomen. De fossiele energiesector valt echter buiten het totaal van de energietransitie-sectoren. 

Naar klimaattafel
Binnen de afbakening van de energietransitie-sectoren naar klimaattafel, delen we de activiteiten in naar activiteiten op het vlak van schone energie, gebouwde omgeving, mobiliteit, productie en onderzoek en advies. Om een vergelijking met de fossiele energiesector mogelijk te maken, hebben we deze sector ook meegenomen. De fossiele energiesector valt echter buiten het totaal van de energietransitie-sectoren. 

Naar branche
De afbakening van de energietransitie naar branche is het meest gedetailleerd. Binnen deze indeling onderscheiden we negen verschillende deelactiviteiten: 

  • Productie biobrandstoffen

  • Productie isolatiemateriaal

  • Productie hernieuwbare energie

  • Elektrisch vervoer

  • Bouw en installatie hernieuwbare energiesystemen

  • Isolatiewerkzaamheden

  • Consultancy tbv hernieuwbare energie/energiebesparing

  • Productie van elektriciteit en warmte uit hernieuwbare bronnen

  • Distributie gas, elektriciteit en warmte

Om een vergelijking met de fossiele energiesector mogelijk te maken, hebben we deze sector ook meegenomen. De fossiele energiesector valt echter buiten het totaal van de energietransitie-sectoren. 

In onderstaande bijlage is de complete lijst en de afbakening naar de verschillende indelingen die binnen het dashboard gebruikt worden opgenomen. 

 Indeling naar energietransitie sectoren naar sbi-code

Artikelen

POWERED BY

powered by