FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Coronaklap zorgt voor omslag op Friese arbeidsmarkt

Belangrijkste inzichten
  • In het 2e kwartaal van 2020 waren er in Friesland 5 duizend werkenden minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, een afname van 1,5 procent. 
  • De netto arbeidsparticipatie kwam in Friesland in het 2e kwartaal van 2020 uit op 67 procent. Een jaar eerder, in het 2e kwartaal van 2019, was het aandeel werkenden nog 1,3 procentpunt hoger, namelijk 68,3 procent.
  • In het 2e kwartaal van 2020 was 3,8 procent van de beroepsbevolking in Friesland werkloos. Een jaar eerder, in het 2e kwartaal van 2019, was dat nog 3,3 procent.
  • De Nederlandse economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 2020.
  • Volgens de meest actuele raming van het CPB krimpt de Nederlandse economie  dit jaar met 5 procent, maar groeit in 2021 met 3 procent. De werkloosheid loopt op tot 7 procent.
Coronacrisis leidt tot daling aantal werkenden

Tot en met het vierde kwartaal van 2019 nam het aantal werkenden in Friesland nog gestaag toe en liep het aantal werklozen terug. Het dieptepunt na de vorige economische crisis werd bereikt in het eerste kwartaal van 2014. Sindsdien nam het aantal werkenden met 29 duizend toe tot recordhoogte en daalde het aantal werklozen van 29 duizend tot 12 duizend in het vierde kwartaal van 2019. Als gevolg van de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt echter omgeslagen. In het tweede kwartaal van 2020 waren er in Friesland 5 duizend werkenden minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder; een afname van 1,5 procent. 

Daling veroorzaakt door Afname werknemersbanen

Het totale aantal werkenden (werknemers + zelfstandigen) kwam in het tweede kwartaal van 2020 in Friesland uit op 324 duizend:  263 duizend werknemers en 61 duizend zelfstandigen. De daling van het aantal werkenden in Friesland werd veroorzaakt door een daling van het aantal werknemers. Zo nam het aantal zelfstandigden in Friesland in het 2e kwartaal van 2020 wel nog toe, vergeleken met een jaar eerder (+1,7%).

De cijfers over de ontwikkeling van het aantal werkenden geven nog een rooskleurig beeld van het effect van de coronacrisis. De cijfers zijn namelijk inclusief de werkenden die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

Ontwikkeling aantal werkenden, t.o.v. vorig kwartaal, Friesland
Friesland en Zuid-Holland kennen grootste afname arbeidsdeelname

De netto arbeidsparticipatie kwam in Friesland in het tweede kwartaal van 2020 uit op 67 procent. Een jaar eerder, in het tweede kwartaal van 2019, was het aandeel werkenden nog 1,3 procentpunt hoger, namelijk 68,3 procent.

Het aantal werkenden als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar, nam in het tweede kwartaal van 2020 het meest af in Friesland en Zuid-Holland, vergeleken met een jaar eerder (-1,3 procentpunt in beide provincies). In de meeste provincies was de arbeidsdeelname in het tweede kwartaal van 2020 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De enige uitzondering hierop was Gelderland (+0,1 procentpunt). De provincie Utrecht had de hoogste arbeidsparticipatie in het tweede kwartaal van 2020: 70,6 procent. De arbeidsparticipatie was in deze periode het laagst in Groningen en Limburg: rond de 64,5 procent. 

Netto arbeidsparticipatie, Nederland en Friesland
Omslag in ontwikkeling werkloosheidspercentage

In het tweede kwartaal van 2020 was 3,8 procent van de beroepsbevolking in Friesland werkloos. Een jaar eerder, in het tweede kwartaal van 2019, was dat nog 3,3 procent.

De werkloosheid in Nederland als geheel, nam tussen kwartaal twee van 2019 en 2020 met 0,5 procentpunt toe. De werkloosheid steeg in alle provincies. De stijging was het sterkst in Drenthe en Overijssel (0,7 procentpunt). In Utrecht nam de werkloosheid met 0,1 procentpunt slechts licht toe. Groningen noteerde met 4,4 procent de hoogste werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020, gevolgd door Zuid-Holland (4,1 procent) en Flevoland (4,0 procent). Met 3,2 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland en Utrecht.

Werkloosheidspercentage, Nederland en Friesland
Doorkijk naar 2021

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijke krimp is niet eerder door het CBS gemeten. Op basis van het concept-MEV van het Centraal Planbureau (CPB) dat begin deze week is gepubliceerd, is het de verwachting dat de Nederlandse economie weer vanaf het derde kwartaal groeit. In de basisraming, die ervan uitgaat dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, krimpt de economie in 2020 met 5%, gevolgd door 3% groei in 2021.

Vergeleken met andere landen komt Nederland er nog genadig van af en is de economische dreun minder hard. Redenen daarvoor zijn onder meer de snelle en forse noodsteun van de overheid, het massaal en goed functionerende thuiswerken, en het feit dat de Nederlandse economie minder leunt op toerisme. Intussen trekt de economie weer aan. De klap van de coronacrisis zal echter nog flink nadreunen, aangezien de werkloosheid en faillissementen met vertraging op de crisis reageren.  Zo is de verwachting dat de werkloosheid in Nederland in 2021 oploopt naar 6,5% (605 duizend werklozen).  

De ontwikkeling van de pandemie blijft echter zeer bepalend voor de vooruitzichten op herstel. Om die onzekerheid recht te doen, is door het CPB ook een scenario opgenomen waarin opnieuw grootschalige contactbeperkingen van kracht worden. In zo’n scenario krimpt de Nederlandse economie ook in 2021 (-3,2%) en loopt de werkloosheid op tot 10%.

 

POWERED BY

powered by