FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Zuid-Limburgse sociaal - economische situatie is precair

david jongen: Voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland

Zuid-Limburgse sociaaleconomische situatie is precair: de zorg moet daarom veranderen

David Jongen

Brede Welvaart is voor mij een situatie waarin mensen een goede opleiding en een fatsoenlijk inkomen hebben, ze leven en eten gezond, bewegen voldoende en zijn gelukkig. Dat is het ideaalplaatje. Als je vanuit dat beeld kijkt naar ons verzorgingsgebied – Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek – dan is meteen duidelijk dat de sociaaleconomische situatie hier precair is. Qua gezondheid, opleiding en inkomen loopt Zuid-Limburg al jaren achterop. Ondanks de vele initiatieven om daar verandering in te brengen, is de sleutel nog niet gevonden. Ook Zuyderland zoekt naar mogelijkheden om daar als zorgconcern betekenis in te hebben.

Het is niet duidelijk waar die precaire situatie in deze regio vandaan komt: zijn het de genen, de opvoeding, de opleiding, of nog iets anders? Het is uiteraard buitengewoon moeilijk om gedrag dat al jong is aangeleerd te doorbreken. Kinderen leren van hun ouders wat ‘normaal’ is. En als dat betekent: koude friet, cola en chips in je broodtrommel, dan begrijp je waarom we hier veel mensen zien die al heel jong hartkwalen, diabetes type 2 en andere ernstige aandoeningen ontwikkelen. Het enige wat in mijn ogen helpt is preventie. Ik ben dan ook zeer enthousiast over De Gezonde Basisschool. Ouders betalen een klein bedrag voor een gezonde lunch en leren via hun kinderen wat gezond voedsel is. Een dergelijk wetenschappelijk onderbouwd initiatief, waarbij bewegen en gezond eten een vast onderdeel vormen van het onderwijs, zou verplicht moeten zijn op alle scholen in Nederland.

De beste zorg zo thuis mogelijk

Als Zuyderland zoeken we naar mogelijkheden om aan te sluiten bij het thema ‘preventie’. Dat is voor de curatieve sector ingewikkeld. Wij staan aan het eind van de zorgketen en worden alleen gefinancierd om zieke mensen beter te maken. Met onderzoek en wetenschap proberen we wel ons steentje bij te dragen. Ons terrein is zorg verlenen en sinds twee jaar werken wij met een nieuwe strategie. ‘De beste zorg zo thuis mogelijk’ is de titel van deze strategie die volledig aansluit bij het concept ‘Positieve gezondheid’ van Machteld Huber dat ook door de Provincie is omarmd. Op tal van manieren en niveaus werken we eraan om mensen de best mogelijke zorg te leveren op de plaats die voor de patiënt het beste is. Die plaats is niet per se het ziekenhuis. We hebben het aangedurfd om met zorgverzekeraar CZ een tienjarig contract af te sluiten om de zorgprocessen te verbeteren en toch de bedrijfskosten te verlagen.

Samen Beslissen

Onze strategie betekent een enorme cultuuromslag, zowel voor de patiënt als voor onze professionals. Landelijk lopen we daarmee nu al voorop. Ook het ministerie van VWS initieert overigens belangrijke programma’s, waar we bij aansluiten. ‘Samen Beslissen’ is zo’n traject. De naam zegt het al: het gaat erom dat de patiënt en de zorgprofessional samen de best mogelijke oplossing bespreken. Dat betekent dat er bij het bepalen van de behandeling niet alleen gekeken wordt naar de aandoening, maar ook naar de omgeving van de patiënt, waarin de psychische situatie, de rol van eventuele mantelzorgers en het dagelijkse functioneren een rol spelen. We hebben voor de aanpak van ‘Samen Beslissen’ een scholingsprogramma opgezet voor de specialisten en verpleegkundigen al zet corona ons natuurlijk op achterstand bij het aanbieden van opleidingen. Zorgverleners leren hoe zij en goed gesprek kunnen voeren over oplossingen die het beste passen bij de patiënt en diens klachten. Dat lukt niet bij iedereen, zeker niet als mensen een behandeling te eisen, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat die geen meerwaarde heeft. Denk aan het traditionele ‘ amandelen knippen’ en wat minder bekend: de hernia-operatie. Er zijn hele lijsten met dat soort zinloze behandelingen. Die voeren we alleen nog uit als we er bij de individuele patiënt van overtuigd zijn dat het ook helpt. En dat betekent dat we veel minder van deze ingrepen doen.

Ketenpartners

We hebben in ons verzorgingsgebied met zo’n 400.000 inwoners een flinke uitdaging. Niet alleen is de gezondheidssituatie precair, door de vergrijzing zal de zorgbehoefte de komende jaren sterk veranderen. Om de zorg betaalbaar te houden, duurzaam, op een hoog niveau én in de nabijheid van onze patiënten en cliënten werken we in de hele zorgketen samen. We hebben met vier? belangrijke partners in ons verzorgingsgebied én CZ het zogenoemde Pact van terWorm gevormd. Daarin hebben we afgesproken dat we in de zorgketen voor een aantal concrete patiëntengroepen de zorg zo organiseren dat de patiënt op tijd op de juiste plek de juiste zorg krijgt: lijnloze zorg. Dus zonder schakelpunten tussen bijvoorbeeld de huisarts en het ziekenhuis. We overleggen bij dit alles met thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, Provincie en gemeenten, Burgerkracht, enzovoort. Wat ons daarbij nog wel in de weg zit is de ICT-infrastructuur: we kunnen patiëntinformatie nog niet optimaal delen. Ook daar wordt aan gewerkt, al is zo’n dataplatform natuurlijk een zeer omvangrijk en complex project.

Fitter, veiliger, gemakkelijker

We kijken ook in de volle breedte naar onze zorgprocessen. Het is niet meer zo dat iemand naar het ziekenhuis komt voor een behandeling, erna weer naar huis gaat en dat het daarmee klaar is. Wie bijvoorbeeld een knieprothese krijgt, verwijzen we vooraf en achteraf naar fysiotherapeuten die het concept kennen en toepassen. Daardoor verkorten we de hersteltijd van de patiënt aanzienlijk, waardoor diens kwaliteit van leven enorm toeneemt. Verder passen we voor mensen met een chronische aandoening eHealth toe. Dat doen we onder meer voor COPD, Parkinson, hartfalen en chronische darmziektes. We begeleiden patiënten op afstand. Ze vullen op gezette tijden een vragenlijst in en sturen ons die gegevens. Als de verpleegkundig specialist afwijkingen ziet, kunnen we meteen ingrijpen en ook de patiënt kan via de app vragen stellen. Dat geeft een veilig gevoel en veel gemak. De patiënt hoeft niet steeds te reizen en staat toch onder controle. Ook krijgen mensen vóór een operatie een app met een aangepast bewegings- en voedingsprogramma. Ze komen daardoor beter door de operatie en herstellen voorspoediger. We deden dit allemaal al, maar eHealth heeft door corona een enorme boost gekregen. Ook zijn we sinds corona veel meer afspraken telefonisch of via beeldbellen gaan doen.

Forse opgaven

Om ‘de beste zorg zo thuis mogelijk’ voor elkaar te krijgen werken we niet alleen veel samen met onze partners, we bieden opleiding en scholing in alle lagen van de organisatie, maar we geven ook financiële prikkels richting het Medisch Specialistisch Bedrijf én richting de diverse vakgroepen. Het contract met CZ is een stok achter de deur. Het betekent namelijk dat we boven een bepaald niveau geen financiering meer krijgen. Het is een flinke uitdaging maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken, al is het een enorme uitdaging. Veel ernstiger is het tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel dat we verwachten in de komende 15 tot 20 jaar. Veel van onze mensen gaan de komende jaren met pensioen. Ons strategische personeelsbeleid is gebaseerd op de verwachte uitstroom en daaraan koppelen we ons opleidings- en aannamebeleid. We vergroten onze opleidingscapaciteit en proberen een goede werkgever te zijn die inzet op duurzame inzetbaarheid. Als grootste werkgever van Limburg zullen we ook daaraan ruimschoots aandacht moeten besteden.

                                             
                                             Het spinnenweb Positieve Gezondheid


Limburg na de coronacrisis; werken aan brede welvaart

Neimed, Zuyd Hogeschool, Etil en ArbeidsmarktInZicht hebben het initiatief genomen voor een bijzondere uitgave, waarin onderzocht wordt welke mogelijkheden Limburgse deskundigen zien om op sociaal en/of economisch gebied sterker uit de crisis te geraken.

POWERED BY

powered by