FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De Drentse economie 2005-2017

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • De Drentse economie groeide in 2017 met 2,4%
  • Drenthe levert 2% van het Nederlandse bbp
  • Sinds 2015 ontwikkelt het bbp per inwoner zich minder dan gemiddeld
  • Drenthe voegt bovengemiddeld veel bruto toegevoegde waarde toe in de sectoren landbouw en visserij, zorg en welzijn en openbaar bestuur en overheidsdiensten

Aan de hand van de antwoorden op vijf vragen geven we inzicht in de economische ontwikkelingen in Drenthe. Hoe heeft de Drentse economie zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld ten opzichte van de andere provincies? Hoe belangrijk is Drenthe voor de Nederlandse economie? Hoe heeft het bbp per inwoner zich in Drenthe ontwikkeld? Welke sectoren zijn belangrijk voor Drenthe? En welke ontwikkeling hebben deze sectoren laten zien? 

Drentse ECONOMIE GROEIDE IN 2017 langzamer DAN DE NEDERLANDSE

De Drentse economie groeide in 2017 met 2,4%. De gemiddelde groei in Nederland, die hoger lag dan in voorgaande jaren, kwam uit op 3,2%. In vrijwel alle regio’s groeide de economie. Alleen in Groningen zorgde de verminderde aardgaswinning voor economische krimp. Ook de economie van Friesland en Drenthe werd geremd door de aardgaswinning. De economische groei in Drenthe exclusief delfstofwinning was in 2017 3,1%. 

Economische groei 2017, naar provincie
Drentse ECONOMIE 2005-2017 bescheiden FACTOR IN NEDERLAND

Drenthe was in 2017 goed voor 2% van het Nederlandse bbp. Al sinds 2005 neemt de bijdrage van Drenthe aan de Nederlandse economie af. Gemiddeld groeide de economie van Drenthe sinds 2005 minder hard dan die van Nederland. Zowel in perioden van hoogconjunctuur als bij een laagconjunctuur laat de provincie een iets lagere groei zien. De lagere economische groei in Drenthe is enerzijds het gevolg van vergrijzing en anderzijds van de ondervertegenwoordiging van groeisectoren als zakelijke dienstverlening en ICT. 

Economische groei, Drenthe
Lagere ONTWIKKELING BBP PER INWONER 

In Drenthe is het bbp per inwoner iets minder dan 29 duizend per inwoner, waarmee de provincie na Friesland de voorlaatste plaats inneemt. Noord-Holland (53.000 per inwoner) en Utrecht (48.000 per inwoner) hadden in 2016 het hoogste bbp per inwoner. 

Tussen 2005 en 2016 steeg het bbp per inwoner in Drenthe met 17%. Landelijk lag de gemiddelde groei op 24%.

BBP per inwoner 2016, naar provincie
BELANGRIJKE SECTOREN

De industrie, handel, gezondheids- en welzijnszorg leverden in 2015 samen meer dan 40%van de bruto toegevoegde waarde in Drenthe.

De sectoren industrie, bouwnijverheid en verhuur en onroerend goed droegen tussen 2005 en 2015 minder bij aan de totale bruto toegevoegde waarde. Voor de bouwnijverheid is dat te verklaren uit de conjuncturele ontwikkeling, het afnemende belang van de industrie is van meer structurele aard. Er zijn ook sectoren die belangrijker zijn geworden voor de Drentse economie: gezondheids- en welzijnszorg, zakelijke dienstverlening en handel. 

Samenstelling bruto toegevoegde waarde, Drenthe
Drenthe BLINKT UIT QUA landbouw en visserij, zorg en welzijn en openbaar bestuur en overheidsdiensten

Met de sectoren industrie, landbouw en visserij, bouwnijverheid en handel voegt Drenthe bovengemiddeld veel bruto waarde toe ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Sectoren waarin Drenthe een lagere specialisatiegraad heeft, zijn zakelijke dienstverlening, informatie en communicatie en vervoer en opslag. In de periode 2005-2015 is de specialisatiegraad in Drenthe relatief sterk toegenomen in de sectoren landbouw en visserij, cultuur, sport en recreatie en openbaar bestuur en overheidsdiensten. In de industrie en bouwnijverheid daalde de specialisatiegraad. 

De specialisatiegraad geeft aan of een sector in een regio meer of minder dan gemiddeld bruto waarde toevoegt in vergelijking met Nederland. Het regionale aandeel van de bruto toegevoegde waarde in een sector wordt afgezet tegen het nationale aandeel van die sector. Als het aandeel in de sector op regionaal niveau hetzelfde is als op nationaal niveau dan is de specialisatiegraad 100. Is het regionale aandeel lager dan het nationale aandeel dan is de score lager dan 100 (ondervertegenwoordiging) en bij een hoger aandeel is de specialisatiegraad hoger dan 100 (oververtegenwoordiging).

Ontwikkeling specialisatiegraad naar sector, Drenthe

POWERED BY

powered by