FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De Limburgse economie 2015-2017

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • De Limburgse economie groeide in 2017 met 3,2%
  • Limburg levert 5% van het Nederlandse bbp
  • Sinds 2015 ontwikkelt het bbp per inwoner zich bovengemiddeld
  • Limburg voegt bovengemiddeld veel bruto toegevoegde waarde toe in de sectoren landbouw en visserij, industrie, zorg en welzijn en horeca

Aan de hand van de antwoorden op vijf vragen geven we inzicht in de economische ontwikkelingen in Limburg. Hoe heeft de Limburgse economie zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld ten opzichte van de andere provincies? Hoe belangrijk is Limburg voor de Nederlandse economie? Hoe heeft het bbp per inwoner zich in Limburg ontwikkeld? Welke sectoren zijn belangrijk voor Limburg? En welke ontwikkeling hebben deze sectoren laten zien? 

economische groei limburg in 2017 gelijk aan NEDERLANDSE 

De Limburgse economie groeide in 2017 met 3,2%, precies het Nederlandse gemiddelde. De gemiddelde groei in Nederland lag hoger dan in voorgaande jaren en kwam uit op 3,2%. In vrijwel alle regio’s groeide de economie. Alleen in Groningen zorgde de verminderde aardgaswinning voor economische krimp. Ook de economie van Friesland en Drenthe werd geremd door de aardgaswinning. 

In Limburg liet de regio Noord-Limburg in 2017 een bovengemiddelde groei zien van 3,8%. Van alle COROP-gebieden groeide Zuidoost-Brabant met Almere het sterkst. De groei van Midden-Limburg (3,3%) en Zuid-Limburg (2,9%) lag rond het landelijk gemiddelde. 

Economische groei 2017, naar provincie
Limburgse ECONOMIE 2005-2017 BELANGRIJKE FACTOR IN NEDERLAND

Limburg was in 2017 goed voor 5% van het Nederlandse bbp. Sinds 2005 is de bijdrage van Limburg aan de Nederlandse economie iets afgenomen. Gemiddeld groeide de economie van Limburg sinds 2005 minder snel dan die van Nederland. In perioden van hoogconjunctuur beleeft de provincie een iets hogere groei, terwijl de economie bij laagconjunctuur een dieper dal doormaakt. 

De oorzaak voor deze hogere gevoeligheid voor conjuncturele schokken ligt in de sectorstructuur. Een regio met een gediversifieerde economie is beter in staat om schokken op te vangen dan een regio die sterk afhankelijk is van een beperkt aantal bedrijfsactiviteiten. Ook bepaalt de sectorstructuur de mate waarin een regio afhankelijk is van de export en daarmee vatbaar is voor ontwikkelingen in de wereldhandel. De economie van Limburg, met name van Noord-Limburg, is sterk afhankelijk van de export en laat dan ook grotere pieken en dalen zien dan gemiddeld in Nederland.

Economische groei, Limburg
BOVENGEMIDDELDE ONTWIKKELING BBP PER INWONER 

In Limburg is het bbp per inwoner iets meer dan 35 duizend per inwoner, waarmee de provincie een zesde plaats inneemt. Drenthe en Friesland hadden in 2016 (beide ongeveer 29 duizend per inwoner) het laagste bbp per inwoner, terwijl Noord-Holland met ongeveer 53 duizend per inwoner het hoogste bbp per inwoner kende.  

Tussen 2005 en 2016 steeg het bbp per inwoner in Limburg met 29%. Landelijk lag de gemiddelde groei op 24%.

BBP per inwoner 2016, naar provincie
BELANGRIJKE SECTOREN

De industrie, handel, gezondheids- en welzijnszorg en zakelijke dienstverlening leverden in 2015 samen meer dan 40% van de bruto toegevoegde waarde in Limburg.

De sectoren industrie, verhuur en onroerend goed, financiële dienstverlening, informatie en communicatie en landbouw en visserij droegen tussen 2005 en 2015 minder bij aan de totale bruto toegevoegde waarde. Voor de bouwnijverheid is dat te verklaren uit de conjuncturele ontwikkeling, het afnemende belang van de industrie is van meer structurele aard. Er zijn ook sectoren die belangrijker zijn geworden voor de Limburgse economie: zakelijke dienstverlening, gezondheids- en welzijnszorg en vervoer en opslag

Samenstelling bruto toegevoegde waarde, Limburg
Limburg BLINKT UIT QUA LANDBOUW EN VISSERIJ, industrie, zorg en welzijn en horeca

Met de sectoren landbouw en visserij, industrie, zorg en welzijn en horeca voegt Limburg bovengemiddeld veel bruto waarde toe ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Sectoren waarin Limburg een lagere specialisatiegraad heeft, zijn informatie en communicatie en financiële dienstvelening. In de periode 2005-2015 is de specialisatiegraad in Limburg relatief sterk toegenomen in de sectoren verhuur en overige zakelijke dienstverlening, industrie en vervoer en opslag. 

De stijging van de specialisatiegraad in de industrie is opmerkelijk, aangezien het aandeel van de sector in de totale bruto toegevoegde waarde de afgelopen twintig jaar is afgenomen. Een verklaring hiervoor is dat het aandeel van de sector in de andere provincies nog sterker daalt dan in Limburg. Een onderzoek van het CBS laat een verschuiving zien: het zwaartepunt van de industrie lijkt te verschuiven van het westen van het land naar het zuiden.

De specialisatiegraad geeft aan of een sector in een regio meer of minder dan gemiddeld bruto waarde toevoegt in vergelijking Nederland. Het regionale aandeel van de bruto toegevoegde waarde in een sector wordt afgezet tegen het nationale aandeel van die sector. Als het aandeel in de sector op regionaal niveau hetzelfde is als op nationaal niveau dan is de specialisatiegraad 100. Is het regionale aandeel lager dan het nationale aandeel dan is de score lager dan 100 (ondervertegenwoordiging) en bij een hoger aandeel is de specialisatiegraad hoger dan 100 (oververtegenwoordiging).

Ontwikkeling specialisatiegraad naar sector, Limburg

POWERED BY

powered by