FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden in Limburg

Belangrijkste Inzichten
 • Hoogopgeleiden hebben in Limburg de beste arbeidsmarktperspectieven
 • Wie technisch is geschoold heeft (zeer) goede arbeidsmarktperspectieven zowel op mbo 4-, als op hbo- en wo-niveau
 • Voor economisch geschoolden zijn de perspectieven als gevolg van robotisering en automatisering matig
 • De vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden met een medische of zorgopleiding zijn gemiddeld het best op hbo- of wo-niveau
 • Om verwachte tekorten aan arbeidskrachten te verminderen is scholing en ontwikkeling cruciaal
DUIDELIJKE VERSCHILLEN TUSSEN REGIO'S EN OPLEIDINGSCATEGORIEËN

De arbeidsmarktprognoses voor de Limburgse arbeidsmarktregio's laten duidelijke verschillen zien tussen de regio's, de opleidingsniveaus en de studierichtingen binnen de diverse opleidingsniveaus. In de visualisaties hieronder staat welke arbeidmarktsituatie in 2022 te verwachten is voor de verschillende opleidingsniveaus en -richtingen, vanuit het perspectief van de werkzoekende. Weergegeven is een ITA score (Indicator Toekomstige Arbeidsmarktsituatie). 
Een score <1 is gunstig voor werkzoekenden, er is meer vraag dan aanbod, een score >1,05 is ongunstig voor werkzoekenden, er is meer aanbod dan vraag. Bij een score tussen 1 en 1,05 is er sprake van evenwicht op de arbeidsmarkt. Wanneer de omvang van een opleidingscategorie te klein is in een regio, is het niet mogelijk  om een betrouwbare ITA score vast te stellen. Die wordt dan niet weergegeven. 

TOEKOMSTIGE ARBEIDSMARKTSITUATIE MBO
 • De perspectieven voor mbo economisch geschoolden zijn als gevolg van robotisering en automatisering matig
 • Voor gediplomeerden mbo 4 groen zijn de perspectieven goed
 • Voor gediplomeerden van de middelbare beroepsopleiding techniek zijn de arbeidsmarktperspectieven voor mbo 2/3 redelijk tot goed  en voor mbo 4 goed
 • De perspectieven voor mbo 2/3 gediplomeerden in zorg en welzijn zijn slecht tot matig. Voor mbo 4 is  het arbeidsmarktperspectief matig tot redelijk. Ook zijn de vooruitzichten zeer uiteenlopend als gekeken wordt naar de onderliggende opleidingen in mbo zorg en welzijn
Toekomstige Arbeidsmarktsituatie in 2022 per mbo opleidingscategorie, Limburg
TOEKOMSTIGE ARBEIDSMARKTSITUATIE HBO

Er bestaan in Limburg aanzienlijke verschillen in het arbeidsmarktperspectief van hbo-gediplomeerden uit de diverse opleidingsrichtingen:

 • Voor onderwijs, techniek, taal en cultuur  zijn de perspectieven (zeer) goed
 • Voor de richting economie zijn de vooruitzichten matig
 • Het arbeidsmarktperspectief voor gezondheidszorg, landbouw en natuur en gedrag en maatschappij is redelijk tot goed
Toekomstige Arbeidsmarktsituatie in 2022 per hbo opleidingscategorie, Limburg
TOEKOMSTIGE ARBEIDSMARKTSITUATIE WO
 • Schoolverlaters en werkzoekenden met een wo-opleiding hebben in Limburg ten opzichte van de andere opleidingsniveaus het beste arbeidsmarktperspectief
 • De vooruitzichten variëren van redelijk tot (zeer) goed
 • De vooruitzichten voor wo techniek zijn in sommige arbeidsmarktregio's zelf zeer goed
Toekomstige Arbeidsmarktsituatie in 2022 per wo opleidingscategorie, Limburg
OOK BINNEN OPLEIDINGSCATEGORIEËN VERSCHILLEN!

Bij de weergegeven arbeidsmarktperspectieven naar opleidingsniveau en studierichting hoort een kanttekening: de scores tonen het gemiddelde perspectief per opleidingscategorie. Er kan variatie bestaan in de perspectieven die de onderliggende opleidingen bieden. 
Om hier enig zicht op te geven staat in onderstaande figuur de variatie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Weergegeven is voor hoeveel procent van de onderliggende opleidingstypes, gewogen naar de omvang van de instroom, de arbeidsmarktperspectieven slecht, matig, redelijk, en (zeer) goed zijn. 

Een opleidingscategorie waar de variatie tussen de onderliggende opleidingstypes groot is, is bijvoorbeeld mbo 4 zorg en welzijn. De ITA score voor de opleidingscategorie in Nederland als geheel komt uit op matig,  in de Limburgse arbeidsmarktregio's op matig tot redelijk. De grootste groep binnen de opleidingscategorie, namelijk 42% van de mbo zorg en welzijn gediplomeerden, heeft echter goede perspectieven. De vraag naar zorg neemt immers toe, een beeld dat past bij de grote toename van vacatures in de zorgsector. 

Spreiding arbeidsmarktperspectieven (2022) binnen opleidingscategorieën, Nederland
BELANGRIJKE ROL VOOR SCHOLING EN ONTWIKKELING 

Een goed arbeidsmarktperspectief voor schoolverlaters en werkzoekenden betekent dat werkgevers moeite hebben om mensen met die opleidingsachtergrond aan te trekken. Uit het voorgaande blijkt dat veel schoolverlaters de komende periode goede vooruitzichten hebben en dat het voor werkgevers naar verwachting niet altijd makkelijk zal zijn om het gewenste personeel te werven. 
Er is echter een grote variatie tussen opleidingsniveaus, categoriëen en onderliggende opleidingen. Er zijn sectoren met een tekort aan personeel, en er zijn opleidingen met een aanbodoverschot. Deze disbalans tussen vraag en aanbod biedt aanknopingspunten voor de oplossingsrichtingen. Scholing en ontwikkeling spelen daarbij een centrale rol, zowel in de vorm van opscholing, als van bij- en omscholing. 

Verantwoording
Het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA),  uitgevoerd door het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), geeft een gedetailleerd beeld van de arbeidsmarktperspectieven voor de komende vijf jaar. POA bekijkt de arbeidsmarktsituatie vanuit het oogpunt van de werkzoekenden. Het ROA heeft voor alle Limburgse arbeidsmarktregio's de situatie voor de verschillende opleidingsniveaus en studierichtingen tot 2022 in kaart gebracht. Dit is gebeurd op basis van de laatste regionale prognoses die in 2018 zijn verschenen. Hierbij zijn de landelijke uitkomsten die in december 2017 zijn uitgebracht, vertaald naar de Limburgse situatie. 
 

Hoe hard zijn de prognoses? Evaluaties van POA laten zien dat de prognoses meestal uitkomen, maar er twee zaken zijn die niet in een model gestopt kunnen worden. Dat is een eventuele nieuwe economische crisis en plotselinge beleidswijzigingen van de politiek.  

Voor een uitgebreidere analyse van de Limburgse arbeidsmarktperspectieven in 2022 verwijzen we u door naar POA, voor de link  kunt u hier klikken.

 

POWERED BY

powered by