FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Jongeren op de arbeidsmarkt van Brainport

Belangrijkste inzichten
  • 66% van de 15 - 25 jarigen in Brainport Einhoven had in 2018 betaald werk. Daarmee is de arbeidsdeelname van jongeren relatief gelijk aan die van Nederland als geheel.
  • Dit is belangrijk omdat jongeren met een baan minder afhankelijk van hun ouders zijn, en vroege ervaring met werk latere kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 
  • Van alle 93.000 jongeren in Brainport zijn er 65.000 beschikbaar voor een betaalde baan. 61.000 van hen hebben een baan van minstens 1 uur per week. 
  • 28.000 jongeren zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt, bijv. vanwege studie.
  • Jongeren zijn vaker werkloos dan ouderen. Wel is deze in Brainport de laatste jaren relatief snel gedaald: tot onder het niveau van voor de crisis (2008).
  • Helmond de Peel kent een relatief hoge arbeidsdeelname onder jongeren. Het aandeel werkende jongeren in Zuidoost-Brabant bevindt zich rond het landelijk gemiddelde.
Verschillen in deelname aan de arbeidsmarkt onder jongeren

Het aandeel jongeren tussen 15 en 25 jaar dat betaald werk heeft, verschilt tussen gemeenten. In de grootste steden hebben relatief weinig jongeren een baan; in Den Haag zelfs maar 50%. In de meeste gemeenten buiten de Randstad is de arbeidsdeelname hoger, tot wel 75%. Voor Nederland gemiddeld had 64% van alle jongeren in 2018 een betaalde baan van 1 uur of meer. Eind 2019 concludeerde het CBS in de jaarlijkse Jeugdmonitor al dat de arbeidsparticipatie vooral in de G4 steden opvallend laag was. Dit lijkt samen te hangen met verschillen in o.a. de sociaaleconomische- en migratie- achtergrond van jongeren in deze regio's.

Netto arbeidsparticipatie jongeren naar regio
jongeren op de arbeidsmarkt in regio brainport

Van alle 93.000 jongeren in Brainport zijn er 65.000 beschikbaar voor een betaalde baan. Van hen, hebben 61.000 daadwerkelijk een betaalde baan van minstens 1 uur per week. 28.000 jongeren zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit kan zijn vanwege studie, stage, schooluitval (VSV) of andere, persoonlijke redenen. 

De bruto arbeidspartcipatie [het aandeel mensen dat werkt of wil werken] onder jongeren in de provincie komt daarmee op 70%. De netto arbeidsparticipatie [het aandeel mensen dat werk heeft] ligt op 66%. Landelijk gezien scoort de regio daarmee heel gemiddeld op de verhouding tussen jongeren die werken, die werk zoeken, en die geen werk zoeken.

Beroepsbevolking 15 - 25 in Brainport
WERKLOOSHEID NAAR LEEFTIJD - BRAINPORT

De werkloosheid onder jongeren tussen 15 en 25 jaar oud is in heel Nederland fors hoger dan die onder oudere bevolkingsgroepen*. Wel is de jeugdwerkloosheid de afgelopen jaren relatief sterk gedaald. In Brainport lag de jeugdwerkloosheid in 2018 ruim onder het niveau van voor de financiële crisis in 2008. Dit terwijl de werkloosheid van ouderen weer precies op dat niveau lag.

Brainport vergeleken

Binnen Brainport bestaan regionale verschillen in arbeidsparticipatie van jongeren. Brainport is in de onderstaande visualisatie weergegeven als coropgebied Zuidoost-Noord-Brabant en kan uitgesplitst worden naar de arbeidsmarktregio's Zuidoost-Brabant en Helmond de Peel. Qua bruto arbeidsparticipatie scoort Brainport rond het landelijk gemiddelde, maar als we naar de netto arbeidsparticipatie kijken, scoort de regio enigszins hoger. Wat de arbeidsmarktregio's betreft, scoort Helmond de Peel hoger dan het landelijke gemiddelde met betrekking tot de bruto- en de netto arbeidsdeelname, terwijl Zuidoost-Brabant in beide opzichten rond het landelijk gemiddelde scoort. Eindhoven en Waalre zijn de gemeenten waar relatief de minste jongeren een baan hebben. De arbeidsparticipatie ligt hier ongeveer op het niveau van Amsterdam en Utrecht.

Arbeidsparticipatie 15 - 25 in Brainport
Arbeidsparticipatie 15 - 25 vergeleken naar arbeidsmarktregio's

Landelijk zien we het volgende beeld voor Brabantse arbeidsmarktregio's en regio's die deelnemen aan www.arbeidsmarktinzicht.nl. Zuidoost-Brabant is de enige regio die rond het landelijk gemiddelde scoort, terwijl de overige Brabantse arbeidsmarktregio's en Noord-Holland Noord boven het landelijk gemiddelde scoren. Regio's Haaglanden en Rijnmond scoren ondergemiddeld, wat betekent dat relatief minder jongeren een baan hebben. Dit laatste valt te verklaren uit het feit dat twee van de vier grote steden (Den Haag en Rotterdam), incl. specifieke grootstedelijke problematiek, in Haaglanden en Rijnmond gesitueerd zijn.

Conclusie

Brainport vertoont over 2018 een enigszins bovengemiddeld beeld wat betreft de arbeidsdeelname van jongeren. De jeugdwerkloosheid is sinds de crisis sterk gedaald. Er bestaan zowel binnen Brainport als tussen Brabantse arbeidsmarktregio's regionale verschillen in arbeidsdeelname, maar deze zijn relatief bescheiden. De verschillen tussen Brainport en de arbeidsmarktregio's Haaglanden en Rijnmond zijn daarentegen relatief groot. Nederland hoorde in 2018 bij de top 3 Europese landen met de laagste jeugdwerkloosheid, samen met Duitsland en Tsjechië. 
-------------------------------------------------------------------------

Methodologie

In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie van jongeren binnen de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar geanalyseerd. Daarentegen wordt er een leeftijdscategorie van 15 tot 27 jaar gebruikt in de Jeugdmonitor van het CBS. Hierdoor verschillen de cijfers per categorie enigszins van elkaar, maar zullen de conclusies over het algemeen weinig verschillen.

Bruto arbeidsparticipatie is het aandeel beroepsbevolking van de potentiële beroepsbevolking, waarbij de potentiële beroepsbevolking een opsomming is van de beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

Netto arbeidsparticipatie is het aandeel werkzame beroepsbevolking van de potentiële beroepsbevolking, waarbij de potentiële beroepsbevolking een opsomming is van de beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

De gegevens uit het artikel zijn beschikbaar t/m het jaar 2018. In het voorjaar zullen de jaargegevens van 2019 ook beschikbaar worden gesteld door het CBS.

*Hierbij moet wel opgemerkt worden dat tot werkloze jongeren zowel schoolgaande als niet-schoolgaande jongeren behoren. Van de werkloze jongeren volgt ruim drie kwart nog onderwijs. Zij zijn in de meeste gevallen op zoek naar een bijbaan. 

Meer weten & verder lezen:

https://longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2019/werk/

https://jeugdmonitor.cbs.nl/regionaal-jeugdrapport

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijbaan-vakantiewerk-en-stage-door-jongeren 

 

 

 

 

 

 

 

POWERED BY

powered by