FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Jongeren op de Limburgse arbeidsmarkt

Belangrijkste inzichten
  • 64% van de 15 - 25 jarigen in Limburg had in 2018 betaald werk. Daarmee is de arbeidsdeelname van jongeren relatief gelijk aan die van Nederland als geheel.
  • Dit is belangrijk omdat jongeren met een baan minder afhankelijk van hun ouders zijn, en vroege ervaring met werk latere kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 
  • Van alle 128.000 jongeren in Limburg zijn er 88.000 beschikbaar voor een betaalde baan. 82.000 van hen hebben een baan van minstens 1 uur per week. 
  • 40.000 jongeren zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt, bijv. vanwege studie.
  • Jongeren zijn vaker werkloos dan ouderen. Wel is de werkloosheid in Limburg de laatste jaren relatief snel gedaald: tot onder het niveau van voor de crisis (2008).
  • Noord- en Midden-Limburg kennen een relatief hoge arbeidsdeelname onder jongeren. Zuid-limburg kent juist een relatief laag aandeel werkende jongeren.
Verschillen in deelname aan de arbeidsmarkt onder jongeren

Het aandeel jongeren tussen 15 en 25 jaar dat betaald werk heeft, verschilt tussen gemeenten. In de grootste steden hebben relatief weinig jongeren een baan; in Den Haag zelfs maar 50%. In de meeste gemeenten buiten de Randstad is de arbeidsdeelname hoger, tot wel 75%. Voor Nederland had gemiddeld 64% van alle jongeren in 2018 een betaalde baan van 1 uur per week of meer. Eind 2019 concludeerde het CBS in de jaarlijkse Jeugdmonitor al dat de arbeidsparticipatie vooral in de G4 steden opvallend laag was. Dit lijkt samen te hangen met verschillen in o.a. de sociaaleconomische- en migratie- achtergrond van jongeren in deze regio's. 

Netto arbeidsparticipatie jongeren naar regio
jongeren op de arbeidsmarkt in Limburg

Van alle 128.000 jongeren in Limburg zijn er 88.000 beschikbaar voor een betaalde baan. Van hen, hebben 82.000 daadwerkelijk een betaalde baan van minstens 1 uur per week. 40.000 jongeren zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit kan zijn vanwege studie, stage, schooluitval (VSV) of andere, persoonlijke redenen. 

De bruto arbeidspartcipatie [het aandeel mensen dat werkt of wil werken] onder jongeren in de provincie komt daarmee op 69%. De netto arbeidsparticipatie [het aandeel mensen dat werk heeft] ligt op 64%. Landelijk gezien scoort de provincie daarmee heel gemiddeld op de verhouding tussen jongeren die werken, die werk zoeken, en die geen werk zoeken.

Beroepsbevolking 15 - 25 in Limburg
WERKLOOSHEID NAAR LEEFTIJD - LIMBURG

De werkloosheid onder jongeren tussen 15 en 25 jaar oud is in heel Nederland fors hoger dan die onder oudere bevolkingsgroepen*. Wel is de jeugdwerkloosheid de afgelopen jaren relatief sterk gedaald. In Limburg lag de jeugdwerkloosheid in 2018 ruim onder het niveau van voor de financiële crisis in 2008. Dit terwijl de werkloosheid van ouderen weer precies op dat niveau lag.

Limburg vergeleken

Binnen de provincie bestaan regionale verschillen in arbeidsdeelname van jongeren. Noord- en Midden- Limburg scoren boven het landelijke gemiddelde, terwijl Zuid-Limburg juist benedengemiddeld scoort. Dit geldt zowel voor de bruto- als de netto arbeidsdeelname. Maastricht en Vaals zijn de gemeenten waar relatief de minste jongeren een baan hebben. De arbeidsdeelname ligt hier ongeveer op het niveau van de vier grote steden. 

Arbeidsparticipatie 15 - 25 in Limburg
Arbeidsparticipatie 15 - 25 vergeleken naar provincie

Landelijk zien we het volgende beeld voor provincies die deelnemen aan www.arbeidsmarktinzicht.nlLimburg, Drenthe en Utrecht zitten dicht tegen het gemiddelde, terwijl in Overijssel en Brabant relatief juist meer jongeren een baan hebben. Zuid-Holland kent relatief weinig jongeren met een baan. Dit is verklaarbaar doordat in deze provincie als enige in Nederland twee van de vier grootste steden liggen - incl. specifieke grootstedelijke problematiek. 

Conclusie

Limburg vertoont over 2018 een gemiddeld beeld wat betreft de arbeidsdeelname van jongeren. De jeugdwerkloosheid is sinds de crisis fors gedaald. Er bestaan zowel binnen Limburg als tussen provincies regionale verschillen in arbeidsdeelname, maar deze zijn relatief bescheiden. Nederland hoorde in 2018 bij de top 3 Europese landen met de laagste jeugdwerkloosheid, samen met Duitsland en Tsjechië. 
-------------------------------------------------------------------------

METHODOLOGIE

In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie van jongeren binnen de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar geanalyseerd. Daarentegen wordt er een leeftijdscategorie van 15 tot 27 jaar gebruikt in de Jeugdmonitor van het CBS. Hierdoor verschillen de cijfers per categorie enigszins van elkaar, maar zullen de conclusies over het algemeen weinig verschillen.

Bruto arbeidsparticipatie is het aandeel beroepsbevolking van de potentiële beroepsbevolking, waarbij de potentiële beroepsbevolking een opsomming is van de beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

Netto arbeidsparticipatie is het aandeel werkzame beroepsbevolking van de potentiële beroepsbevolking, waarbij de potentiële beroepsbevolking een opsomming is van de beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

De gegevens uit het artikel zijn beschikbaar t/m het jaar 2018. In het voorjaar zullen de jaargegevens van 2019 ook beschikbaar worden gesteld door het CBS.

*Hierbij moet wel opgemerkt worden dat tot werkloze jongeren zowel schoolgaande als niet-schoolgaande jongeren behoren. Van de werkloze jongeren volgt ruim drie kwart nog onderwijs. Zij zijn in de meeste gevallen op zoek naar een bijbaan. 

Meer weten & verder lezen:

https://longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2019/werk/

https://jeugdmonitor.cbs.nl/regionaal-jeugdrapport

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijbaan-vakantiewerk-en-stage-door-jongeren 

 

 

 

 

 

 

 

POWERED BY

powered by