FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Steeds minder leerlingen in Drenthe

Belangrijkste Inzichten
  • Er komen steeds meer ouderen, terwijl het aantal jongeren afneemt. Vooral de 'ontgroening' heeft een sterk effect op het onderwijs.
  • Het aantal basisschoolleerlingen daalt al jaren, maar stabiliseert langzaam. 
  • Het aantal leerlingen op de middelbare school daalt verder gedurende de periode 2017-2030.
  • Minister Slob zegt landelijk 48 miljoen toe om de daling op te vangen.
  • Ten op zichte van andere provincies is de leerlingendaling in Drenthe relatief sterk. 
  • De daling van het aantal leerlingen is gedurende de periode 2017-2037 het sterkst in Assen en Emmen. 
  • Het ministerie van OCW en de VO-Raad zien regionale samenwerking tussen schoolbesturen als een belangrijke factor in het opvangen van de gevolgen.

Aantal ouderen gestegen, aantal jongeren daalt

Het aantal ouderen (65+) in de provincie stijgt al jaren. Het aantal jongeren (0 - 20 jarigen) daalt juist. Volgens de huidige prognoses van het CBS zullen er in Drente in 2030 net iets minder dan 97.000 jongeren zijn, tegenover 136.000 ouderen. Dat is een omkering van de situatie in 1996, toen de jongeren nog ruim in de meerderheid waren. Het omslagpunt ligt in het afgelopen schooljaar 2018-19, toen er ongeveer evenveel jongeren als ouderen waren. Deze 'vergrijzing' en 'ontgroening' hebben grote gevolgen voor het onderwijs, het meest direct voor het aantal leerlingen dat naar school gaat. 

 

Bevolkingsprognose Drenthe naar leeftijdscategorie

Minder leerlingen, vooral op de middelbare school

Het aantal leerlingen dat binnen de provincie naar de basisschool gaat, daalt al tien jaar. Dit aantal is sinds 2007/08 met ruim een kwart afgenomen, van bijna 50.000 toen, naar iets meer dan 40.000 in 2017/18. Wel vlakt deze daling af, en zal na een voorspeld dieptepunt in 2026 het aantal leerlingen weer langzaam gaan groeien. Deze leerlingen stromen aan het einde van de basisschool bijna allemaal door naar een of andere vorm van voortgezet onderwijs.

Leerlingenprognoses voor Drenthe

Voor leerlingen op de middelbare school ligt dit anders. Het aantal leerlingen binnen het voortgezet onderwijs groeide tot circa 32.000 in 2014/15, en begon toen pas met dalen. Op dit moment hebben we te maken met een gestaag dalende trend, die naar verwachting tot 2030 doorzet. Volgens het prognosemodel van DUO zullen er in dat jaar iets meer dan 18.000 leerlingen staan ingeschreven bij een middelbare school binnen de provincie Drenthe. 

Medio dit jaar was deze ontwikkeling al uitgebreid in de regionale media. 

Grote regionale verschillen

Het aantal leerlingen op de middelbare school neemt dus fors af. Als we echt ver vooruit kijken, naar 2037, dan zien we dat de daling in het aantal vo-leerlingen (in absolute aantallen) in de provincie Drenthe het sterkst is in Emmen (-1504) en Assen (-1322)*. In alle gemeenten in Drenthe waar een hoofdvestiging van een middelbare school is, daalt het aantal leerlingen tussen 2017 en 2037.

Landelijk is het beeld dat vooral in de Randstad de daling wel meevalt. In de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zal het aantal leerlingen juist stijgen. 

Leerlingenprognose vo groei/krimp 2017 - 2037

* Let op: het gaat om de voorspelde daling van het aantal leerlingen per hoofdvestiging (BRIN 4) van een school. De daling per gemeente is de optelsom van de voorspelde daling voor alle vestigingen, van alle scholen met de hoofdvestiging in deze gemeente. Het kan dus zijn dat de daadwerkelijke daling gespreid over een aantal buurgemeenten plaatsvind. De gemeenten zonder waarde hebben op moment van verschijning van dit artikel geen hoofdvestiging van een school, en staan daarom op 0. 

Regionale samenwerking als oplossing

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de VO-raad vinden regionale samenwerking tussen schoolbesturen belangrijk. Door samen afspraken te maken kunnen scholen de gevolgen van de leerlingendaling beter opvangen. De mogelijke gevolgen liggen vooral op het terrein van onderwijskwaliteit, financiën, huisvesting en onderwijzend personeel. Medio juli 2019 zegde minister Slob 48 miljoen aan extra middelen toe voor scholen in krimpgebieden om goed met deze gevolgen om te kunnen gaan. 

Bronmateriaal & verder lezen:

Voortgangsrapportage over de leerlingendaling, aangeboden aan de Tweede Kamer door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Publicatie 12-06-2018. 

Informatiepagina van de rijksoverheid over de voorspellingen, gevolgen en maatregelen t.a.v. de leerlingendaling in het po, vo en mbo. 

Themapagina van de VO-raad over het belang van regionale samenwerking tussen schoolbesturen om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen. Incl. dashboard van DUO. 

De referentieraming van OCW, waarin de scenario's voor groei- en krimp in leerlingen- en studentenaantallen voor het hele onderwijssstelsel zijn uitwerkt. Editie 2018. 

POWERED BY

powered by