FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Steeds minder leerlingen in Limburg

Belangrijkste Inzichten
  • Er komen steeds meer ouderen, terwijl het aantal jongeren afneemt. Vooral de 'ontgroening' heeft een sterk effect op het onderwijs.
  • Het aantal basisschoolleerlingen daalt al jaren, maar stabiliseert langzaam. 
  • Het aantal leerlingen op de middelbare school daalt verder gedurende de periode 2017-2030.
  • Minister Slob zegt landelijk 48 miljoen toe om de daling op te vangen.
  • Ten op zichte van andere provincies is de leerlingendaling in Limburg relatief sterk. 
  • De daling van het aantal leerlingen is gedurende de periode 2017-2037 het sterkst in Heerlen, Sittard-Geleen en Roermond.
  • Het ministerie van OCW en de VO-Raad zien regionale samenwerking tussen schoolbesturen als een belangrijke factor in het opvangen van de gevolgen.

Aantal ouderen gestegen, aantal jongeren daalt

Het aantal ouderen (65+) in de provincie stijgt al jaren. Het aantal jongeren (0 - 20 jarigen) daalt juist. Volgens de huidige prognoses van het CBS zullen er in Limburg in 2030 net iets meer dan 200.000 jongeren zijn, tegenover 320.000 ouderen. Dat is een omkering van de situatie in 1996, toen de jongeren nog ruim in de meerderheid waren. Het omslagpunt lag in 2013, toen er ongeveer evenveel jongeren als ouderen waren. Deze 'vergrijzing' en 'ontgroening' hebben grote gevolgen voor het onderwijs, het meest direct voor het aantal leerlingen dat naar school gaat. 

 

Bevolkingsprognose Limburg naar leeftijdscategorie

Minder leerlingen, vooral op de middelbare school

Het aantal leerlingen dat binnen de provincie naar de basisschool gaat, daalt al twintig jaar. Dit aantal is sinds 2000 met ruim een kwart afgenomen, van circa 110.000 toen, naar minder dan 76.000 in 2018. Wel vlakt deze daling af, en zal na een voorspeld dieptepunt in 2025 het aantal leerlingen weer langzaam gaan groeien. Deze leerlingen stromen aan het einde van de basisschool bijna allemaal door naar een of andere vorm van voortgezet onderwijs.

Leerlingenprognoses voor Limburg

Voor leerlingen op de middelbare school ligt dit anders. Het aantal leerlingen binnen het voortgezet onderwijs  kende wel eerdere jaren van lichte daling, maar bleef tot 2012 toch vrij stabiel op een kleine 60.000 leerlingen. Op dit moment hebben we te maken met een gestaag dalende trend, die naar verwachting tot 2030 doorzet. Volgens het prognosemodel van DUO zullen er in dat jaar krap 44.000 leerlingen staan ingeschreven bij een middelbare school binnen de provincie Limburg.

Medio vorig jaar was deze ontwikkeling al uitgebreid in de regionale media

Grote regionale verschillen

Het aantal leerlingen op de middelbare school neemt dus fors af. Als we echt ver vooruit kijken, naar 2037, dan zien we dat de daling in het aantal vo-leerlingen (in absolute aantallen) in de provincie Limburg het sterkst is in gemeenten als Heerlen (-1434), Sittard-Geleen (-1305)  en Roermond (-1206)*. Maastricht is de enige gemeente waar, volgens het prognosemodel van OCW, geen daling is voorzien. 

Landelijk is het beeld dat vooral in de Randstad de daling wel meevalt. In de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zal het aantal leerlingen juist stijgen. 

Leerlingenprognose vo groei/krimp 2017 - 2037

* Let op: het gaat om de voorspelde daling van het aantal leerlingen per hoofdvestiging (BRIN 4) van een school. De daling per gemeente is de optelsom van de voorspelde daling voor alle vestigingen, van alle scholen met de hoofdvestiging in deze gemeente. Het kan dus zijn dat de daadwerkelijke daling gespreid over een aantal buurgemeenten plaatsvind. De gemeenten zonder waarde hebben op moment van verschijning van dit artikel geen hoofdvestiging van een school, en staan daarom op 0. 

Regionale samenwerking als oplossing

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de VO-raad vinden regionale samenwerking tussen schoolbesturen belangrijk. Door samen afspraken te maken kunnen scholen de gevolgen van de leerlingendaling beter opvangen. De mogelijke gevolgen liggen vooral op het terrein van onderwijskwaliteit, financiën, huisvesting en onderwijzend personeel. Medio juli 2019 zegde minister Slob 48 miljoen aan extra middelen toe voor scholen in krimpgebieden om goed met deze gevolgen om te kunnen gaan. 

Bronmateriaal & verder lezen:

Voortgangsrapportage over de leerlingendaling, aangeboden aan de Tweede Kamer door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Publicatie 12-06-2018. 

Informatiepagina van de rijksoverheid over de voorspellingen, gevolgen en maatregelen t.a.v. de leerlingendaling in het po, vo en mbo. 

Themapagina van de VO-raad over het belang van regionale samenwerking tussen schoolbesturen om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen. Incl. dashboard van DUO. 

De referentieraming van OCW, waarin de scenario's voor groei- en krimp in leerlingen- en studentenaantallen voor het hele onderwijssstelsel zijn uitwerkt. Editie 2018. 

POWERED BY

powered by