FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Succes van mbo'ers op de Limburgse arbeidsmarkt geanalyseerd

Belangrijkste inzichten
 • Bijna 80 procent van de mbo afgestudeerden in de provincie Limburg heeft anderhalf jaar na het beeïndigen van de opleiding een baan op minimaal het eigen opleidingsniveau.  
 • Van deze mbo-gediplomeerden is meer dan 68% werkzaam binnen het eigen domein. 
 • Mbo-bbl gediplomeerden (bijna 84%) zijn in Limburg tevredener over de aansluiting tussen hun functie en de door hen gevolgde opleiding dan mbo-bol gediplomeerden (ongeveer 73%). Dit komt overeen met het landelijke beeld. 
 • De mbo-domeinen Bouw en infra, Horeca en bakkerij, en Transport, scheepvaart en logistiek scoren relatief goed qua match tussen de opleiding en de huidige functie. 
 • Het mbo doet meer dan voorbereiden op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktrelevantie van opleidingen moet daarom altijd in samenhang met de meervoudige opdracht van het mbo gezien worden.
Succes op de arbeidsmarkt

Het succes van de start van de arbeidsloopbaan van gediplomeerden wordt deels bepaald door de mate van aansluiting tussen de huidige functie en de gevolgde opleiding. Over het algemeen zal de aansluiting beter zijn als de functie met betrekking tot inhoud en niveau dichtbij de gevolgde opleiding ligt. De tijdens de studie aangeleerde kennis en vaardigheden komen in dat geval beter tot hun recht in beroepen die gediplomeerden en afgestudeerden uitvoeren. Om deze aansluiting voor het mbo in de provincie Limburg te kunnen beoordelen geven onderstaande visualisaties voor de arbeidsmarktregio's Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg* de match tussen de gevolgde opleiding en de huidige functie weer. 

Minimaal het eigen opleidingsniveau
In de Limburgse arbeidsmarktregio's heeft onder de afgestudeerden van het mbo (schooljaar 16'/2017) tussen de 77% en 81% van de gediplomeerden anderhalf jaar na het beeïndigen van hun opleiding een baan op minimaal het eigen opleidingsniveau

Eigen/verwante richting
Naast het niveau van de functie is ook de richting van de functie van belang om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de baan. Van de mbo-gediplomeerden in de regio Midden-Limburg is ongeveer 71% werkzaam binnen het eigen domein, terwijl dit percentage wat lager ligt in de regio's Noord-Limburg (69%) en Zuid-Limburg (66%).

Aansluiting werk op afgeronde opleiding in Limburgse arbeidsmarktregio's

Tevredenheid aansluiting functie en de gevolgde opleiding
Als aanvulling op bovenstaande indicatoren is door het CBS en ROA ook aan de gediplomeerden van het mbo gevraagd hoe tevreden ze zelf zijn over de aansluiting tussen hun functie en de door hun gevolgde opleiding. Op basis van onderstaande visualisatie blijkt dat mbo-bbl gediplomeerden in Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg tevredener zijn dan mbo-bol gediplomeerden. Dit komt overeen met het landelijk beeld. 
Binnen Noord-Limburg vindt gemiddeld 78% van de gediplomeerden de aansluiting voldoende tot goed, terwijl dit binnen de regio's Midden- en Zuid-Limburg respectievelijk 80% en 77% is.

AANSLUITING GEVOLGDE OPLEIDING EN HUIDIGE FUNCTIE (%VOLDOENDE/GOED), NAAR LEERWEG
Succes op de arbeidsmarkt naar mbo-domein en beroepsopleiding

In het vervolg van deze analyse zoomen we nader in op de aansluiting tussen de huidige en gevolgde opleiding. Daarbij maken we allereerst onderscheid naar mbo-domein. Vervolgens geven we  een top 20 van beroepsopleidingen met de hoogste score. 

Minimaal het eigen opleidingsniveau
De spreiding tussen de verschillende mbo-domeinen is relatief groot.  

 • In alle arbeidsmarktregio's scoort het mbo-domein Zorg en welzijn met percentages van 91 tot 93 het hoogst. Het mbo-domein Media en vormgeving scoort met percentages van 61 tot 63 het laagst.
AANSLUITING WERK OP AFGERONDE OPLEIDING, WERKZAAM OP MINIMAAL EIGEN NIVEAU (NAAR DOMEIN)
AANSLUITING WERK OP AFGERONDE OPLEIDING, MINIMAAL OP EIGEN NIVEAU: TOP 20 BEROEPSOPLEIDINGEN

Eigen/verwante richting
De spreiding tussen de verschillende mbo-domeinen is relatief groot.  

 • In Noord-Limburg scoort het mbo-domein Mobiliteit en voertuigen met 85% het hoogst, terwijl het mbo-domein Media en vormgeving met bijna 44% het laagst scoort.
 • In Midden-Limburg scoort het mbo-domein Zorg en welzijn met 87% het hoogst, terwijl het mbo-domein Media en vormgeving met ongeveer 46% het laagst scoort.
 • In Zuid-Limburg scoort het mbo-domein Mobiliteit en voertuigen met 84% het hoogst, terwijl het mbo-domein Transport, scheepvaart en logistiek met bijna 45% het laagst scoort.
AANSLUITING WERK OP AFGERONDE OPLEIDING, WERKZAAM IN EIGEN DOMEIN (NAAR DOMEIN)
AANSLUITING WERK OP AFGERONDE OPLEIDING, WERKZAAM IN EIGEN DOMEIN: TOP 20 BEROEPSOPLEIDINGEN

Tevredenheid aansluiting functie en de gevolgde opleiding

 • In Noord-Limburg scoort het mbo-domein Bouw en infra met 87% het hoogst, terwijl het mbo-domein Communicatie en informatietechnologie met ruim 52% het laagst scoort.
 • In Midden-Limburg scoort het mbo-domein Horeca en bakkerij met 87% het hoogst, terwijl het mbo-domein Toerisme en recreatie met ongeveer 61% het laagst scoort.
 • In Zuid-Limburg scoort het mbo-domein Transport, scheepvaart en logistiek met bijna 84% het hoogst, terwijl het mbo-domein Media en vormgeving met ongeveer 50% het laagst scoort.
AANSLUITING GEVOLGDE OPLEIDING EN HUIDIGE FUNCTIE (% VOLDOENDE/GOED), NAAR DOMEIN
AANSLUITING GEVOLGDE OPLEIDING EN HUIDIGE FUNCTIE (%VOLDOENDE/GOED), TOP 20 BEROEPSOPLEIDINGEN
Het mbo doet meer dan voorbereiden op de arbeidsmarkt

Het mbo heeft meer functies dan alleen de studenten te kwalificeren voor een beroep en het vervolgonderwijs. Zeker op de lagere opleidingsniveaus biedt het onderwijs een kans aan jongeren die door hun kwetsbare positie een groter risico lopen op voortijdige uitval. Het geeft hun de mogelijkheid om te werken aan algemeen vormende vaardigheden, zoals algemene werknemersvaardigheden, burgerschapscompetenties, studieloopbaanvaardigheden en taal- en rekenvaardigheid. De arbeidsmarktrelevantie van opleidingen moet daarom altijd in samenhang met de meervoudige opdracht van het mbo gezien worden (Staat van het onderwijs, 2019).

 

* De regio Limburg bestaat uit de arbeidsmarktregio's Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg. De resultaten van het Schoolverlatersonderzoek zijn op het niveau van de arbeidsmarktregio's beschikbaar. Binnen de datavisualisaties kan met behulp van een filter een selectie tussen de arbeidsmarktregio's gemaakt worden. In het beginscherm tonen we de resultaten van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg.

Verantwoording
Het CBS voert het Schoolverlatersonderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) uit en werkt daarbij samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).  Op basis van dit onderzoek worden schattingen gemaakt van variabelen die betrekking hebben op de aansluiting van opleiding bij werk. Omdat het op regionaal niveau om gedetailleerde informatie gaat, is hierbij gebruik gemaakt van de methode Kleine Domein Schatters  (KDS).  Deze longread presenteert in het kort enkele kernresultaten van de metingen die door het CBS en het ROA eind 2018 zijn gehouden onder de gediplomeerden van het mbo van het schooljaar 2016-2017, dat wil zeggen anderhalf jaar na het voltooien van de opleiding.

Bronnen en meer lezen

OCW, 2019. De staat van het onderwijs.

CBS, 2019. Schoolverlaters 2018: schattingen voor kleine deelpopulaties van MBO schoolverlaters.

POWERED BY

powered by