FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Vermogensongelijkheid Limburg

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • Van het totale vermogen van Limburgse huishoudens (€81.9 miljard) bezit de armste helft minder dan €1,1 miljard. 
  • De vermogensongelijkheid in Limburg is sinds 2014 gedaald.
  • Noord-Holland en Groningen hebben de hoogste vermogensongelijkheid, Zeeland de laagste. Limburg zit in de middenmoot.
  • De vermogensongelijkheid is het grootst voor jonge huishoudens, en voor huishoudens met een migratieachtergrond.
Gemiddeld versus mediaan vermogen in Limburg

In 2018 bestond de Limburgse bevolking uit 516.600 huishoudens (CBS, 18 november 2019). Een huishouden wordt hierbij gedefinieerd als "één of meer personen die samen een woonruimte bewonen". In dit artikel zullen wij de gegevens over het vermogen van deze huishoudens onder de loep nemen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan vermogensongelijkheid. Alvorens we de details van de data in duiken, zal allereerst de gebruikte index van vermogensongelijkheid worden toegelicht.

Om onze vermogensongelijkheid-index te introduceren, kijken we als eerste naar de twee eenvoudigste metingen van vermogen: het gemiddelde en de mediaan. De mediaan is het middelste datapunt in een reeks van datapunten, waarbij de datapunten van hoog naar laag zijn gesorteerd. Kijkend naar onderstaande grafiek, valt direct op hoe groot het verschil is tussen het gemiddelde vermogen per huishouden in Limburg (€158.500) en het mediaan vermogen (€42.800). Dit betekent plat gezegd dat van het totale vermogen van alle Limburgse gezinnen (€81.9 miljard) de "armste" 258.300 huishoudens gezamenlijk minder dan €1.1 miljard bezitten, terwijl de "rijkste" helft maar liefst op z'n minst €80.8 miljard bezit. 

Vermogen huishoudens, gemiddeld vs. mediaan van Limburg

Een gangbare statistische maat voor ongelijkheid van inkomens of vermogens is de zogenoemde Gini-coëfficiënt. Dit is een getal tussen nul en één, waarbij 0 staat voor volkomen gelijkheid (d.w.z. ieder huishouden heeft precies hetzelfde vermogen) en 1 staat voor volkomen ongelijkheid (d.w.z. één huishouden heeft al het vermogen en de rest niets). Omdat we niet beschikken over de gehele vermogensdistributie per regio en naar verschillende demografische kenmerken, benaderen we de Gini-coëfficiënt wiskundig met gebruik van het gemiddelde en de mediaan. De interpretatie van deze benadering is hetzelfde als die van de Gini-coëfficiënt. Wel willen wij u erop wijzen dat deze wiskundige benadering (waarnaar wij vanaf nu simpelweg refereren als "vermogensongelijkheid") wel geschikt is om met zichzelf te vergelijken (d.w.z. binnen dit artikel), maar niet met andere bronnen die de Gini-coëfficiënt op basis van de vermogensdistributie hanteren. De reden hiervan is dat er wordt uitgegaan van het best-case scenario: dat de helft van alle gezinnen met het minste vermogen allemaal de mediaan als vermogen hebben. Hierdoor wordt de gebruikte index in dit artikel per definitie onderschat.

vermogensongelijkheid over tijd

De vermogensongelijkheid in Limburg heeft sinds een aantal jaar een dalende trend. Waar de vermogensongelijkheid in Limburg in 2014 nog 0,63 was, is deze nu afgenomen naar 0,59. In Nederland is de algehele vermogensongelijkheid hoger, maar is deze wel meer afgenomen: van 0,67 in 2014 naar 0,62 in 2018. 

Vermogensongelijkheid, trend in Limburg
vermogensongelijkheid in de regio

Als we naar onderstaande kaart kijken, zien we dat voornamelijk grote steden een hoge vermogensongelijkheid hebben. Dit komt omdat het aandeel huishoudens bestaande uit studenten of starters hier relatief hoog is, terwijl huishoudens met een hoog vermogen voornamelijk buiten de grote steden wonen.

Vermogensongelijkheid, naar gemeenten in Limburg
Limburg in de middenmoot betreft vermogensongelijkheid

Limburg staat op plek 7 van alle Nederlandse provincies waar het gaat om vermogensongelijkheid. Zuid-Holland en Groningen hebben de hoogste score: 0,65, Zeeland de laagste: 0,55. 

Vermogensongelijkheid, naar provincie
Demografische kenmerken

Onder huishoudens waarvan de hoofdkostwinner tussen de 25 en 45 jaar oud is, bestaat relatief de grootste vermogensongelijkheid. Hoe ouder de hoofdkostwinner, hoe kleiner deze ongelijkheid wordt.

Limburgse vermogensongelijkheid, naar leeftijd hoofdkostwinner

Als we de data opsplitsen naar migratieachtergrond van de hoofdkostwinner, zien we dat onder huishoudens zonder migratieachtergrond een relatief lagere vermogensongelijkheid bestaat (0,55) dan onder huishoudens van Westerse (0,65) en niet-Westerse achtergrond (0,73).

Limburgse vermogensongelijkheid, naar migratieachtergrond
Bronnen

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84649NED/table?ts=1581107900133

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gini-co%C3%ABffici%C3%ABnt 

POWERED BY

powered by