FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Inzicht in de vraag naar skills in Noord-Brabant

Belangrijkste inzichten
  • Mismatch tussen vraag en aanbod naar recordhoogte in Noord-Brabant: ruim 1 op de 3 bedrijven in Noord-Brabant kan onvoldoende arbeidskrachten vinden. 
  • Mismatch tussen vraag en aanbod vraagt om een meer op skills gerichte arbeidsmarktaanpak.
  • Betaversie Passport for Work beschikbaar. 
  • Nieuw thema beschikbaar binnen ArbeidsmarktInZicht: Skills. Eerste onderdeel binnen het nieuwe thema is het dashboard Inzicht in de vraag naar skills
  • Consultancy, Coaching en Begeleiding en Techniek meest gevraagde professionele skills van het afgelopen jaar in Noord-Brabant. 
  • Microsoft Office, Microsoft Excel en Informatie- en Communicatietechnologie meest gevraagde IT-skills van het afgelopen jaar in provincie Noord-Brabant. 
  • Communicatie, Zelfmotivatie en Werken in groepsverband meest gevraagde soft skills van het afgelopen jaar in Noord-Brabant. 
  • De komende maanden zullen we het thema Skills binnen AIZ verder uitbreiden met nieuwe inzichten en nieuwe onderdelen. 
Mismatch tussen vraag en aanbod naar recordhoogte

ArbeidsmarktInZicht (AIZ) ondersteunt provincie Noord-Brabant bij het analyseren en het succesvol aanpakken van lokale en regionale arbeidsmarktvraagstukken. Een van de meer structurele vraagstukken is de mismatch tussen vraag en aanbod. Het is momenteel erg lastig om in Noord-Brabant geschikt personeel te vinden. Ondanks een kleine terugval in het eerste kwartaal van 2022, neemt het tekort aan arbeidskrachten in Noord-Brabant recordhoogtes aan. Bedrijven konden zelden zo lastig aan personeel komen als nu. Het tekort aan arbeidskrachten belemmert ruim een derde (34,4%) van de bedrijven in Noord-Brabant. In Nederland kan 33,6% van de bedrijven geen medewerkers vinden. Het tekort aan arbeidskrachten leidt tot verschillende bedrijfseconomische uitdagingen zoals het niet kunnen leveren of lagere kwaliteit van diensten en producten. Het draagt bovendien bij aan een hogere (ervaren) werkdruk voor werknemers in krapte sectoren. 

Naast een kwantitatieve matchingsopgave is er ook een kwalitatieve opgave: in veel sectoren is wel aanbod van personeel, maar niet met de juiste competenties. Werkgevers klagen over te weinig mensen met de juiste vaardigheden: op de korte termijn maar ook op de lange termijn, met veranderende functie-eisen door de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie en verdere digitalisering.

Tekort aan arbeidskrachten, bedrijven met belemmeringen (%), Noord-Brabant
zet in op een skillsgerichte arbeidsmarktaanpak

In de visie van ArbeidsmarktInZicht, vraagt de mismatch op de arbeidsmarkt om een meer skillsgerichte arbeidsmarktaanpak. Skills zijn de verzameling van zowel harde als zachte kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn bij het uitoefenen van een beroep. Matching van vraag en aanbod op basis van skills is de sleutel tot een inclusieve, toekomstbestendige arbeidsmarkt voor iedereen!

De verwachting is dat een meer op skills gerichte arbeidsmarkt de aansluiting tussen vraag en aanbod zal verbeteren en zal bijdragen aan deelname aan gerichte om- en bijscholing. Werven en selecteren op basis van een bredere set van kennis, vaardigheden en competenties vergroot de potentie om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Juist bij werkenden met ervaring zijn
er tal van skills ontwikkeld die niet worden vertegenwoordigd door een diploma. Een op skills gerichte arbeidsmarkt geeft inzicht in welke skills relevant zijn en verder ontwikkeld dienen te worden om betere matches tot stand te brengen. Dit kan onder andere weer bijdragen aan een gerichte deelname aan Leven Lang Ontwikkelen, verbetering van 'van-werk-naar-werk trajecten', versterking van intersectorale mobiliteit en algehele duurzame inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt (SEO, ROA, 2022).

Passport for Work
Provincie Noord-Brabant deelt de visie van ArbeidsmarktInZicht dat skills een belangrijke rol spelen in de toekomstige arbeidsmarkt. Om hier op in te spelen ontwikkeld de regio samen met tien betrokken (publiek-private) partners een vernieuwend loopbaanplatform waar professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal staan, Passport for Work. Aan de basis van dit platform staat een persoonlijk skillsprofiel, waarin met behulp van gamification, door video’s, spelvormen en coaching, een compleet beeld wordt geschetst van iemands talenten en mogelijkheden, zijn of haar ‘skills’. Dit profiel wordt aangevuld met gegevens zoals genoten opleiding en werkervaring. Inmiddels staat de Betaversie van Passport for Work live. 

Nieuw thema skills & Skills dashboard beschikbaar

Om vanuit ArbeidsmarktInZicht regio's te ondersteunen bij het realiseren van een meer skillsgerichte arbeidsmarkt, hebben we binnen AIZ een nieuwe themapagina opgenomen, Skills. Binnen het thema Skills ontplooien we verschillende skillsgerichte initiatieven om de regionale mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen. We werken daarbij actief samen met regionale stakeholders en kennispartners en sluiten aan bij  'skills talen' die in Europa en Nederland de standaard zijn.

Het eerste initiatief dat we binnen de nieuwe themapagina Skills lanceren is het dashboard InZicht in de vraag naar skills. Met behulp van dit dashboard geven we inzicht in de skills die werkgevers vragen. Daarbij onderscheiden we een viertal skillscategorieën:  Professionele skills, IT skills, Soft skills en Talen. De inzichten uit het dashboard, die op het niveau van diverse beroeps- en regioindelingen beschikbaar zijn, kunnen door meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de komende weken zullen we hiervoor meerdere userstories uitwerken die we in het dashboard zullen integreren.

Meest gevraagde skilLS IN NOORD-BRABANT

In het vervolg van het artikel geven we inzicht in de meest gevraagde skills (top 15) van het afgelopen jaar in Provincie Noord-Brabant. Dit doen we achtereenvolgens voor de skillscategorieeën Professionele skills, IT skills en Soft skills. Via de filter die opgenomen is binnen de visuals, is het mogelijk om nader in te zoomen op de vraag naar skills binnen beroepsklassen. 

Voorbeeld: in Noord-Brabant waren Consultancy, Coaching en begeleiding en Techniek de meest gevraagde professionele skills van het afgelopen jaar. De skill Consultancy werd gevraagd in bijna 1 op de 11 vacatures (9,1%) die in 2021 in Noord-Brabant zijn ontstaan. Dit aandeel is de afgelopen jaren toegenomen, in 2018 werd in 6,3% van alle vacatures gevraagd naar de skill Consultancy.  Het pijltje geeft aan of het aandeel t.o.v. het afgelopen jaar toe- of afgenomen is. 

Top 15 professionele skills

Top 15 meest gevraagde professionele skills (2021) | Aandeel | Noord-Brabant

Top 15 IT skills

Top 15 meest gevraagde IT skills (2021) | Aandeel | Noord-Brabant

Top 15 soft skills

Top 15 meest gevraagde soft skills (2021) | Aandeel | Noord-Brabant
Textkernel belangrijke partner op het gebied van skills

Textkernel is binnen het dashboard InZicht in de vraag naar skills een belangrijke kennispartner. Het dashboard maakt naast de vacaturegegevens van Jobfeed (een product van Textkernel) ook gebruik van de skill-based analytics van Textkernel. Om de informatie en de gehanteerde methodieken in het dashboard goed te kunnen doorgronden, gaan we hieronder kort in op beide producten van Textkernel. 

Jobfeed
Jobfeed is de Big Data Tool van Textkernel die realtime inzicht geeft in de arbeidsmarkt. Jobfeed doorzoekt dagelijks het Internet op nieuwe vacatures. ArbeidsmarktInZicht ontvangt dagelijks de nieuwe informatie van Jobfeed. Door Machine Learning-technologie weet de Jobfeed spider vacatureteksten van andere teksten te onderscheiden. Ook worden alle vacatures
met elkaar vergeleken. Zo worden dubbele vacature-uitingen herkend. De data omvat
(ongestructureerde) teksten, maar Jobfeed extraheert ook gestructureerde data zoals
beroep, opleiding, locatie en bedrijfsnaam uit de vacatures. Op basis van Jobfeed is het mogelijk om binnen ArbeidsmarktInZicht, op gedetailleerd niveau, inzicht te geven in de vraag van werkgevers (en intermediairs) naar beroepen. 

Skills-based analytics
Textkernel heeft een eigen methode ontwikkeld om de informatie uit vacatures te karakteriseren in termen van groepen van skills. Op basis van deze aanpak hebben ze een zeer uitgebreid, meertalig classificatiesysteem opgezet. De Textkernel Skills Classificatie omvat meer dan 11.000 concepten die meer dan 130.000 synoniemen in 6 talen categoriseren. 
Textkernel past geen taxonomie of hiërarchie toe op de vaardigheden. De reden hiervoor is dat een hiërarchie snel verouderd zou raken naarmate de vaardigheden zich ontwikkelen. Hierarchieën kunnen meer of minder relevant zijn, afhankelijk van de context waarin ze gebruikt worden. De skills worden onderverdeeld in: Professionele skills, IT skills, Soft skills en Talen. 

Meer inzichten

POWERED BY

powered by