FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Spanning op Utrechtse arbeidsmarkt neemt verder toe

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • Meer kansen op werk in Utrecht, typering arbeidsmarktspanning is krap
  • Vooral krappe arbeidsmarkt in ICT- en technische beroepen
  • Ruim 1 op de 4 ondernemers ervaart problemen door personeelsgebrek
MEER KANSEN OP WERK IN Utrecht

In alle Utrechtse arbeidsmarktregio's neemt de spanning op de arbeidsmarkt al sinds 2016 toe. In het tweede kwartaal van 2018 is zelfs de typering 'krap' van toepassing, waarbij de spanning in Midden-Utrecht en Groot-Amsterdam nog hoger ligt dan in de andere arbeidsmarktregio's. Er is dus meer vraag naar arbeidskrachten dan er aanbod is, waardoor werkgevers knelpunten ondervinden bij het invullen van vacatures, terwijl werkzoekenden een betere concurrentiepositie ervaren. 

De spanningsindicator van het UWV verschaft inzicht in de spanning op de arbeidsmarkt. Het is de verhouding tussen openstaande en kortdurende vacatures. Een score > 1,5 is gunstig voor werkzoekenden; er is meer vraag dan aanbod (typering krap). Wanneer de score > 4,0 is de situatie zeer krap.  Een score lager dan 0,67 is ongunstig voor werkzoekenden; er is meer aanbod dan vraag. Bij een score < 0,25 is de situatie zeer ruim. Bij een score tussen 0,67 en 1,5 is er sprake van evenwicht op de arbeidsmarkt. 

Ontwikkeling spanning op de arbeidsmarkt, Utrecht

VOORAL KRAPPE ARBEIDSMARKT IN agrarische, ICT- EN TECHNISCHE BEROEPEN

De toename van de spanning doet zich vooral voor in Agrarische, ICT- en technische beroepen. Ondanks de toegenomen arbeidsmarktspanning zijn er in Utrecht ook nog mensen die veel concurrentie op de arbeidsmarkt ervaren. Het gaat om mensen die werkzaam zijn in creatieve en taalkundige beroepen en om managers. 

Ook binnen een beroepsklasse kunnen grote verschillen bestaan ten aanzien van de kans op werk. Een dergelijk beeld deed zich voor in de beroepsklasse zorg en welzijn. Voor de beroepen mbo-verpleegkundige was de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2018 zeer krap, terwijl die voor de verzorgende beroepen krap was. 

Arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse, Utrecht

RUIM 25% VAN DE ONDERNEMERS ERVAART PROBLEMEN DOOR PERSONEELSGEBREK

In het derde kwartaal van 2018 meldde ruim één op de vier ondernemers dat ze door een tekort aan arbeidsmarktkrachten belemmeringen ervaren in de bedrijfsvoering. Ook daaraan is de toename van de spanning op de arbeidsmarkt te zien. Sectoren waar ondernemers de meeste problemen zeggen te ervaren zijn bouwnijverheid (65%), informatie en communicatie (43%) en specialistische zakelijke dienstverlening (42%).  Het aantal ondernemers dat belemmeringen ervaart, is de afgelopen twee jaar snel toegenomen: van één op twintig ondernemers in het eerste kwartaal van 2016 naar één op vier nu. 

Tekort aan personeel naar sector, Utrecht (3e kw 2018)

* Bij sectoren met een ontbrekende waarde was het aantal deelnemende ondernemers te klein om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. 

VERDERE OPLOPENDE ARBEIDSMARKTSPANNING BIEDT KANSEN VOOR WERKZOEKENDEN

De verwachting is dat de economie zich de komende twee jaar gunstig blijft ontwikkelen en dat de spanning op de arbeidsmarkt daardoor verder zal oplopen. Deze toenemende spanning wordt versterkt doordat veel (ervaren) personeel met pensioen gaat. Vaak is de instroom uit het onderwijs onvoldoende om in de vervangingsvraag te voorzien.

De oplopende arbeidsmarkspanning biedt kansen voor goed schoolbare werkzoekenden uit een beroepsklasse met beperkte arbeidsmarktperspectieven. Ook hebben mensen met gedateerde kennis de mogelijkheid om door middel van een scholingstraject de overstap te maken naar krapteberoepen. Werkzoekenden uit kwetsbare groepen (laag opleidingsniveau of arbeidsbeperking) kunnen eveneens profiteren van de gunstige arbeidsmarktsituatie. Met begeleiding, training en maatwerk-bemiddeling hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen om aan een baan komen, al dan niet fulltime.

POWERED BY

powered by