FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Sector

Onderwijs

Deze pagina geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen de sector Onderwijs. Voor de sector Onderwijs geven we een overzicht van werkgelegenheid (arbeidsplaatsen), (persoons)kenmerken van werkenden, vestigingen,  vacatures en de arbeidsmarktspanning (voor relevante beroepsgroepen). Hoe groot is het aantal arbeidsplaatsen en vestigingen in de sector? Welke ontwikkeling kent het opleidingsniveau binnen de sector? Hoe vergrijsd is de sector? Wat zijn veel voorkomende beroepsgroepen in de sector? Hoeveel MKB-bedrijven en zzp’ers zijn actief in de sector? Wat is de ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures? Welke werkgevers hebben veel online vacatures? Hoe groot is de arbeidsmarktspanning binnen beroepsgroepen die relevant zijn voor de sector.

Arbeidsplaatsen

Aantal arbeidsplaatsen

Hoe groot is het aantal arbeidsplaatsen in de sector Onderwijs in de regio? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen jaren geweest? Is de werkgelegenheid in de sector Onderwijs het afgelopen jaar toe- of afgenomen? 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Ontwikkeling arbeidsplaatsen (%)

Hoe heeft de regionale werkgelegenheid, in aantal arbeidsplaatsen, zich in de sector Onderwijs ontwikkeld in de afgelopen jaren? Wat is de procentuele werkgelegenheidsontwikkeling geweest in het afgelopen jaar? Kent de sector Onderwijs een (redelijk) stabiele ontwikkeling van de werkgelegenheid of zijn er jaar-op-jaar grote schommelingen in de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen? 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Arbeidsplaatsen naar grootteklasse

Wat is de samenstelling van het aantal arbeidsplaatsen naar grootteklasse in de sector Onderwijs? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal arbeidsplaatsen in de sector Onderwijs naar grootteklasse: 0 tot 9 arbeidsplaatsen, 10 tot 250 arbeidsplaatsen en 250 en meer arbeidsplaatsen. Naast deze grootteklassen geven we ook inzicht in de omvang van het aantal zzp’ers in de sector.


Het MKB betreft vestigingen tot 250 arbeidsplaatsen. De omvang van het aantal arbeidsplaatsen bij het MKB in de regio komt dus qua omvang overeen met de optelling van de grootteklassen 0 tot 9 arbeidsplaatsen en 10 tot 250 arbeidsplaatsen. Voor het inzichtelijk maken van het aantal zzp’ers sluiten we aan bij de door LISA gehanteerde definitie: vestigingen met één medewerker met een baan van meer dan 12 uur per week (grote baan). 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Specialisatiegraad sectoren (arbeidsplaatsen)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aandeel MKB en ZZP arbeidsplaatsen (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aandeel arbeidsplaatsen naar sector, naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aandeel arbeidsplaatsen naar grootteklasse, naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aandeel arbeidsplaatsen naar grootteklasse (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Werkenden naar kenmerken

Werkenden naar leeftijd (%)

Wat is de leeftijdsopbouw van het aantal werkenden in de sector Onderwijs in de regio? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (in %) van het aantal werkenden in de sector Onderwijs naar leeftijdscategorie: 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar en 45 tot 75 jaar. Naast deze leeftijdsgroepen geven we ook inzicht in het werkgelegenheidsaandeel van de leeftijdsgroep 55 tot 75 jaar. Hoe groot is het aandeel jongeren binnen de sector? Hoe sterk is de sector vergrijsd? Is het aandeel ouderen dat binnen de sector werkt de afgelopen jaren toegenomen?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(06-06-2024)

Werkenden naar opleidingsniveau (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar beroepsgroep (%); cijfers zijn landelijk

Welke beroepen komen in de sector Onderwijs het meeste voor? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (in %) van het aantal werkenden in de sector Onderwijs naar beroepsgroep. In totaal zijn er 113 verschillende beroepsgroepen. We tonen alleen de beroepsgroepen met een werkgelegenheidsaandeel dat groter is dan 2,5%.

Via de filter in de visualisatie kunt u de regionale samenstelling van het aantal werkenden naar beroepsgroep in de sector voor eerdere jaren bekijken.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar omvang dienstverband (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar geslacht (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar migratieachtergrond (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar type dienstverband (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden deelname leven lang leren (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Vestigingen

Aantal vestigingen

Hoe groot is het aantal vestigingen in de sector Onderwijs in de regio? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen jaren geweest? Is het aantal vestigingen in de sector Onderwijs het afgelopen jaar toe- of afgenomen?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Vestigingen naar grootteklasse

Wat is de samenstelling van het aantal vestigingen in de sector Onderwijs naar grootteklasse? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal vestigingen in de sector Onderwijs naar grootteklasse: 0 tot 9 arbeidsplaatsen, 10 tot 250 arbeidsplaatsen en 250 en meer arbeidsplaatsen. Naast deze grootteklassen geven we ook inzicht in de omvang van het aantal zzp’ers in de sector.

Het MKB betreft vestigingen tot 250 arbeidsplaatsen. De omvang van het aantal arbeidsplaatsen bij het MKB in de regio komt dus qua omvang overeen met de optelling van de grootteklassen 0 tot 9 arbeidsplaatsen en 10 tot 250 arbeidsplaatsen. Voor het inzichtelijk maken van het aantal zzp’ers sluiten we aan bij de door LISA gehanteerde definitie: vestigingen met één medewerker met een baan van meer dan 12 uur per week (grote baan).

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aandeel MKB en ZZP vestigingen (%)

Wat is de regionale ontwikkeling van het aandeel (%) MKB-vestigingen in de sector Onderwijs binnen het totaal aantal vestigingen in de sector? Neemt het aandeel MKB-vestigingen in de afgelopen jaren toe of af? Wat is de regionale ontwikkeling van het aandeel (%) zzp’ers in de sector Onderwijs binnen het totaal aantal vestigingen in de sector? Neemt het aandeel zzp’ers in de afgelopen jaren toe of af?

Het MKB betreft vestigingen tot 250 arbeidsplaatsen. Voor het inzichtelijk maken van het aantal zzp’ers sluiten we aan bij de door LISA gehanteerde definitie: vestigingen met één medewerker met een baan van meer dan 12 uur per week (grote baan).

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aantal gestarte vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aantal gestarte vestigingen naar grootteklasse

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aantal gestopte vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Specialisatiegraad sectoren (vestigingen), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA(24-06-2024)

Aantal gestopte vestigingen naar grootteklasse

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Vacatures

Online ontstane vacatures (index = 2016)

Wat is regionale ontwikkeling geweest van het aantal online ontstane vacatures in de sector Onderwijs? In onderstaande visualisatie tonen we de ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures in de sector Onderwijs. Is het aantal online ontstane vacatures in het afgelopen jaar toe- of afgenomen? Ligt het aantal online ontstane vacatures in de sector in vergelijking met eerdere jaren op een hoog of laag niveau.

In de visualisatie maken we gebruik van index-cijfers, waarbij het aantal online ontstane vacatures in 2016 gelijk is aan 100. In latere jaren kijken we vervolgens of het aantal online ontstane vacatures hoger of lager ligt dan in het basisjaar 2016. Als het indexcijfer een waarde van 105 heeft, wil dat zeggen dat het aantal vacatures met 5% is gestegen ten opzichte van 2016. Een indexcijfer van 95 geeft aan dat het aantal vacatures met 5% is gedaald ten opzichte van 2016.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(17-06-2024)

Ontwikkeling online ontstane vacatures (%), kwartaal

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(17-06-2024)

Online ontstane vacatures naar beroepsklasse (%)

Voor welke beroepsklassen ontstaan in de sector Onderwijs de meeste online vacatures in de regio? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (in %) van het aantal online ontstane vacatures in de sector Onderwijs naar beroepsklasse.

Via de filter in de visualisatie kunt u de regionale samenstelling van het aantal online ontstane vacatures naar beroepsklasse in de sector voor eerdere jaren bekijken.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(19-06-2024)

Online vacatures naar beroepsgroep (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-05-2024)

Online vacatures naar beroep (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(16-05-2024)

Online vacatures naar opleidingsniveau (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-05-2024)

Top 10 werkgevers

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-05-2024)

Aandeel vacatures in totaal vacatures sector (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(17-06-2024)

Spanningsindicator

Arbeidsmarktspanning naar beroepsgroep (werkenden)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Ontwikkeling arbeidsmarktspanning naar beroepsgroep (werkenden)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Arbeidsmarktspanning naar beroepsgroep (vacatures)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Ontwikkeling arbeidsmarktspanning naar beroepsgroep (vacatures)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

POWERED BY

powered by